Arbetsrätt

Arbetsrätt kan för den oinvigde vara ett komplicerat område och det kan vara mycket dyrt att göra fel. Dessutom sker det en ständig utveckling inom området vilket leder till att kunskap om arbetsrätt alltid är en färskvara.
Anställningsavtal

Att ingå anställningsavtal kan vara väldigt lätt gjort men är ett stort åtagande. Rådgör med oss INNAN! Vi hjälper dig med de ”små” men betydelsefulla frågorna som t ex val av anställningsform. Vi hjälper också till att formulera hela anställningavtal och VD-avtal.

Arbetsmiljö

Varje arbetsgivare är skyldig att planera, leda och kontrollera sin verksamhet så att kraven i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppfylls. Det kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi är din guide i djungeln.

Avsked

Vad krävs för att avskeda en medarbetare? Enligt lagen krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det kan till exempel vara fråga om våld eller stöld. Var gränsen för avsked går kan vara svårt att avgöra. För att ett avsked ska vara giltigt måste dessutom arbetsgivaren följa reglerna för detta i LAS.

Fackliga förtroendemän

Har du funderingar över fackligt arbete på arbetstid? Eller undrar du när du ska kalla till förhandling? I vilka frågor? Prata med oss.

Förhandlingshjälp

Vi har mångårig erfarenhet i arbetsrättsliga förhandlingar. Vi hjälper till i såväl medbestämmandeförhandlingar, kollektivavtalsförhandlingar som tvisteförhandlingar.

Jämställdhet och Diskriminering

Tvister kring diskriminering blir allt vanligare. Många arbetsgivare väljer att arbeta aktivt med sitt förebyggande arbete för att förhindra alla former av diskriminering.

Ledighetsbestämmelser

Semester är en ledighet, men det finns en mängd andra lagar som reglerar andra slags ledigheter; föräldraledighet, studieledighet, ledighet för närståendevård…. Vad gäller egentligen? Vi reder ut begreppen.

Lönekartläggning

Vi har gjort en mängd lönekartläggningar och om vi får säga det själva har vi med åren blivit väldigt duktiga på just detta. Det gäller att inte bara göra en lönekartläggning utan också att göra den rätt och analysera den rätt.

Omplacering

Omplacering av arbetstagare kan ske av flera anledningar och kan vara både en rättighet och en skyldighet för en arbetsgivare. Vi kan svara på frågor kring när du kan eller måste omplacera, till vilket jobb eller till vilken plats arbetstagaren kan eller har rätt att omplaceras.

Rehabilitering och sjukskrivning

Även om reglerna ändrats kring rehabiliteringsutredning så har fortfarande arbetsgivaren sitt rehabiliteringsansvar kvar. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är fullgjort hamnar man ofta i en uppsägningssituation. Vi hjälper till med de svåra fallen.

Uppsägning

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en medarbetare krävs att "saklig grund" föreligger. Med saklig grund avses antingen "arbetsbrist" eller "förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen". Som arbetsgivare vill man ofta att en uppsägning ska gå regelrätt till väga, dels med hänsyn till den enskilde individen dels för att det är kostsamt att bryta mot reglerna.

Övergång av verksamhet

Vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag finns regler i LAS som innebär skydd för arbetstagares rättigheter. Vid övergång av verksamhet inträder också en särskild förhandlings- och informationsskyldighet för såväl överlåtaren som förvärvaren. Vi kan reda ut om det är en övergång av verksamhet i LAS mening och i så fall vad du behöver tänka på.

nolgard