Rekrytering

Att fatta beslut om att anställa en ny medarbetare är ett av de viktigaste besluten som företag och organisationer står inför. En anställning är alltid förknippad med stora kostnader och ett stort ansvar. Det är inte alltid lätt att se vilka förtjänster och brister en kandidat har och konsekvenserna av ett felaktig urval kan bli förödande.

Våra tjänster inom rekrytering
Ehn HR rekryteringsprocess motsvarar på de allra flesta punkter de flesta andra rekryteringsprocesser. Skillnaden är att vår process tydligare knyter an till arbetsrätt och introduktion.

Vi har under många år arbetat med både rekrytering, arbetsrätt och introduktion och vi kan konstatera att dessa tre moment i allra högsta grad bör hållas samman för att nya medarbetare snabbt ska bli produktiva och trivas hos sin nya arbetsgivare.

Det primära med rekryteringen är att resultatet blir den investering som företaget har förväntan på och är i behov av. Investeringen ska bära frukt både utifrån ett kortvarigt och långvarigt perspektiv.

Läs mer om vårt arbetssätt under rubrikerna nedan.

Rekryteringsprocessens steg
 • Rekryteringsbehov uppstår
 • Kravprofil tas fram
 • Sökning av lämpliga kandidater
 • Administration av ansökningar
 • Första urvalet samt administration
 • Förstaintervjuer genomförs
 • Andra urvalet samt administration
 • Djupintervjuer samt eventuell testning genomförs
 • Referenstagning
 • Presentation och rekommendation av de lämpligaste kandidaterna
 • Beslut om eventuell anställning, planering av introduktion och eventuellt stöd vid upprättande av anställningsavtal
 • Uppföljning och garanti
Rätt kandidat till rätt uppgift

Rätt kandidat ska identifieras, vilket också innebär att om inte rätt kandidat kan identifieras så rekommenderas inte heller någon för anställning. I den mån kunden ändå vill anställa en kandidat som inte har fått vår rekommendation har han/hon alltid rätt att göra så. Rätt uppgift kan tyckas självklart men alltför många gånger ser vi resultat av kravprofiler som inte hade någon djupare bäring på framtida behov. Här och nu bör i möjligast mån kompletteras med vilka talanger och kompetenser man tror sig behöva även på sikt.

Lagar, avtal och sedvana

Det är också viktigt att under processen förhålla sig till samtliga gällande lagar, avtal och sedvana samt att fundera över vilken anställningsform som är lämplig vid just denna rekrytering.

Många rekryteringar innebär att kandidaten påbörjar en så kallad tillsvidareanställning, kanske med en provanställning initialt. Ibland kan vi på Ehn HR se att andra alternativ kan vara att föredra, vilket vi då diskuterar med vår kund. Vi hjälper gärna till att formulera anställningsavtalet om så önskas.

Introduktion

Som företagare förväntar man sig att en ny medarbetare så snart som möjligt ska bli självgående och självförsörjande. En ny medarbetare har också dessa förväntningar. En genomtänkt och väl genomförd introduktion är nödvändigt för att så ska kunna ske. Hur varje enskild individ bäst introduceras är möjligt för oss att ge våra kunder råd kring, då vi efter genomförd rekryteringsprocess och förvärvad kunskap om kundens organisation, verksamhet och målsättning, har en god uppfattning om både kandidatens och företagets förutsättningar.

Valfrihet för dig som kund

Som kund bestämmer du själv om du önskar stöd med hela processen – eller endast delar av den. För att erhålla garanti från oss måste du dock lämna hela processen i vårt ansvar.

Ehn HR ansvar

Vi arbetar för att ge våra kunder kvalitet i rekryteringen, varför uppföljning av anställd kandidat sker efter både tre och sex månaders anställning. Skulle en rekommenderad kandidat inte visa sig upprätthålla de kompetenser vi har angett och kandidaten har fått ”rätt uppgifter” enligt kravprofilen erhåller kunden en ny rekrytering, under vissa förutsättningar – utan kostnad.

nolgard